НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ

Предлагаме Ви комфортно и сигурно пътуване с Denzrental

28.03.2017

НАЕМ НА АВТОМОБИЛИ

В днешно време ангажиментът да бъдеш на определено място в точен час отдавна вече не е лукс, а се е превърнал в необходимост. Автомобилният е най-предпочитаният вид транспорт, тъй като предимствата му пред останалите видове транспорт са неоспорими.

Служителите на Denzrental държат на персоналното отношение към всеки клиент. Нашите консултанти ще отправят своите предложения към вас, след като предварително са се запознали в детайли с вашите конкретни нужди и предпочитания. На първо място при избора на кола под наем са целта на пътуването и броя на пътниците, които ще пътуват в превозното средство.

По отношение на марката и модела на колата, изборът се базира най-вече на лични вкусове и предпочитания. На последно място, но не по важност, трябва да съобразите срока на наемане на кола с продължителността на вашето пътуване. Ние съветваме всички свои настоящи и бъдещи клиенти да доверят избора, най-подходящ автомобил под наем, на Denzrental. Очакваме Ви.

ПРЕДЛАГАМЕ RENT A CAR НА НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ

00359 89 888 5684( Viber , WhatsApp )

ВСИЧКИ КОЛИ ПОД НАЕМ ИМАТ ЗАСТРАХОВКА ГО , ВИНЕТКА , ПРЕГЛЕД И НЕОГРАНИЧЕН ПРОБЕГ

ТРАНСФЕР НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ ДО ЖЕЛАНА ОТ КЛИЕНТА ТОЧКА, ЗАМЯНА НА АВТОМОБИЛ ПОД НАЕМ С ДРУГ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ.

НАЕМНИ УСЛОВИЯ

1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

1.1 МПС се предоставя на Наемателя в добро техническо състояние, снабдено с оборудване, спорсд изискванията на КАТ, както и поръчаното от клиента допълнително оборудване. Състоянието на автомобила се удостоверява с Приемо – предавятслен протокол, неразделна част от този договор, при условията на които става и връщането на автомобила.

1.2 МПС следва да се върне в установения в договора срок. В случай, че желае да се удължи наемния период, Наемателят следва да уговори това по телефона най-малко 1 ден по-рано. При наличие на закъснение, без да е информиран предварително Наемодателя, същия дължи сумата на уговорения наем, увеличен с 50%.

1.3 В случай, че МПС не е върнато в срок от 24 часа и повече, то се счита зя присвоено и Наемодателят информира компетентните органи като си запазва правата по настоящия договор.

2.ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ВОДАЧА

2.1 Водачите трябва да са навършили 18 години, да имат стаж не по-малко от 1 година и да носят със себе си оригинала на свидетелството за право на управление на МПС.

2.2 По желание на Наемателя в договора за наем може да бъде вписан допълнителен водач, което се удостоверява с Вписване на имената и данните от личните документи в договора.

2.3 Титуляр на договора е само лицето, което предоставя платежния документ - кредитна карта, ваучер, други. Забранено е предоставяне като платежно средство на платежен документ издаден на името на втория водач или кякой от пътниците.

3.ПОЛЗУВАНЕ НА АВТОМОБИЛА

3.1 Автомобилът може да бъде изпопзуван само по първокласни пътища, само за превоз напътници и личния им багаж.

3.2 Автомобилът не може да бъде преотдаван за ползуване от трети лица.

3.3 Автомобилът не може да бъде управляван след употреба на наркотици, алкохол или медикаменти.

3.4 Автомобилът не може да бъде управляван извън територията на страната, освен ако водачът има специално разрешение за това от Наемодателя.

4.КРАЖБА, ЩЕТИ

4.1 При щети, загуби или кражба на автомобила или части от него, резултат на виновно поведение на наемателя, последният дължи обезщетение равно на пълната стойност ка изгубената или унищожената част или целия автомобил, също и разходите за транспортиране и ремонт.

4.2 Отговорността на Наемателя може да бъде ограничени чрез заплащане на допълнителна такса, която не подлежи на възстановяване. В този случай отгиворността се намалява до размера на предварително определена сума, предоставена като депозит с изключение на случаите на неизпълнение на клаузите на чл.3.1-3.4,7.2-7.4.

4.3 Отговорността по отношение на трети лица се покрива от застраховка Гражданска Отговорност, до размера на лимита й, с изключение па случаите на неизпълнение на клаузите на чл.3.1-3.4, 7.2-7.4 и ако вината на водача е предмет на Наказателния Кодекс.

4.4 При изгубване или унищожаване на ключове, номера или документи на автомобила Наемателят дължи равностойността на 200 до 500 Евро в български лева по курса ка БНБ за деня.

4.5 Независимо от платените такси, Наемателят дължи пълната стойност на повредени или липсващи гуми, джанти, тасове, емблеми, лайсни, решетки, чистачки, антени или др. липсващи части.

5.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛА1ЦАНЕ

5.1 Цената на наема се калкулира на база I наемен ден или друг период, предварително като тарифа. Това се отнася и за допълнителните услуги и оборудване, цената на които се включва в сумата на наема.

5.2 Наемната цена с дължима при вземане на автомобила.

5.3 При сключване на договора Наемателят дължи депозит. При връщане на автомобила, депозитът се връща, като от него се приспадат дължими суми за щети, липсващи части от автомобила или стойността на излолзуваното и невъзстановено количество гориво.

6.ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

6.1 Наемодателят носи отговорност за настъпили щети само при наличие на умисъл и груба небрежност.

6.2 При повреда на наетия автомобил. Наемодателят предоставя в срок от 24 часа ка Наемателя друг за срока на договора. Това не се отнася за случаите на спукана гума, изтощен акумулатор-резултат на небрежност от страна на водача, липсващи течности и смазочни материали. Отстраняването на тези проблеми са за сметка на Наемателя.

В случай на изтощени батерии на дистанционното управление на централното заключване Наемателят отстранява дефекта за своя сметка и предоставя документ на Наемодателя за възстановяване на сумата. Последното важи и за повреди по автомобила, които не са виновно причинени от Наемателя и които застрашават сигурността на водача и пътниците. Преди да предприеме какъвто и да е ремонт по автомобила Наемателят е длъжен да информира Наемодателя и да получи неговото съгласие.

6.3 Ремонтите се извършват само в първокласни сервизи.

7.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

7.1 Когато автомобилът се ползува от повече от един водач, всички водачи носят солидарна отговорност за опазването му.

7.2 За срока на договора Наемателят е длъжен да полага грижи за наетия автомобил, като го предпазва от повреди и кражба, да проверява автомобила за работни течности и масла.

7.3 При настъпване на пътно-транспортно произшествие, щети по време на движение, пожар, или други застрахователни събития Наемателят е длъжен да изчака идването на служители от Пътна полиция и съставянето на протокол.

7.4 При настъпване но пътно-транспортно произшествие Наемателят с длъжен да информира незабавно Наемодателя.

7.5 Наемателят е длъжен да съхранява отделно от паркирания автомобил регистрационния талон, ключовете му и панела на касетофона / СD.

7.6 Наемателят дава съгласие личните му данни да се ползуват за търсене на Гражданска и Наказателна отговорност.

8.ДРУГИ УСЛОВИЯ

8.1 Всички допълнения и изменения на този договор са валидни, ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни.

8.2 Всички спорове възникнали във връзки с изпълнение на този договор, страните ще решават чрез преговори, а ако не успеят да постигнат споразумение, спорът ще се отнесе за решаване от съд на Р. България.

8.3 За всички неуредени случаи от този договор ще се прилагат клаузите на Закона за задълженията и договорите.

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Неразделна част от него са Тарифа и Прнемо-предавателен Протокол.

Подписвайки този договор Наемателят декларира, че е запознат с условията му, както и с действуващото в Р. България законодателство.

НАТИСНЕТЕ ТУК ЗА ДА СВАЛИТЕ НАЕМНИТЕ УСЛОВИЯ!


RENTAL TERMS and CONDITIONS

1.DELIVERY AND COLLECTION

1.1 The vehicle shall be delivered to the Renter in a perfect technical condition, equipped as per the requirements of the traffic police and the additional equipment as ordered by the customer, accompanied by all necessary documents. The condition of the vehicle shall be described in a bilateral protocol, integral part of this agreement, under which conditions the vehicle shall be returned.

1.2 The vehicle shall be returned within the term stipulated in the agreement. In case the customer would like to extend the period of the rent, be must inform the Lessor at least 1 day prior to the expiration of the agreement. In case of delay without any notice the Renter owes an indemnity equal to the amount to one day rent increased by 50%.

1.3 In case the vehicle is not returned within 24 hours or more after the expiration of the agreement, the vehicle shall be considered stolen, the Lessor shall inform the police, reserving his rights as per this agreement.

2.REQUIREMENTS TO THE DRIVER

2.1 The driver shall be at least 18 years old, he must have at least 1 year of driving experience and he must present the original of a valid driving license.

2.2 If the Renter desire a second driver to be recorded in the rental agreement, this shall be stipulated prior to the beginning of the rental period and all personal data of the second driver shall be duly recorded.

2.3 The driver- first party of the rental agreement shall present a valid payment mean - credit card, Budget card or voucher, or cash. It is forbidden payment documents issued in the name of the co-driver or any other passenger to be presented as means of payment for the rental amount.

3.UTILIZATION OF THE VEHICLE

3.1 The vehicle must only be used on public motor-ways and roads, /but not off-read/ for transportation of passengers and luggage.

3.2 No one except the persons authorized by signing the contract shall be allowed to drive the vehicle.

3.3 Renter must not drive the vehicle under the influence of alcohol, drugs or medications, which impair the driver's capacity of reaction.

3.4 The vehicle shall not be driven out of the territory of Bulgaria, unless the driver has prior authorization from file Lessor.

4.DAMAGE, THEFT

4.1 In case of damage, theft or toss of the vehicle or parts to it as result of Renter's negligence or fault, he owes an indemnity equal to the value of the part test or stolen, or the value of the entire vehicle; the expenses for transportation and repair.

4.2 The Renter's liability shall be reduced by paying a waiver /CDW, TV/, the amount for which is not refundable. The Renter's liability shall be reduced up lo the amount of the excess, unless there is violation of the provisions of art 3.1-3.4 and 7.2-7.3 of this agreement.

4.3 Renter's liability to third parties is covered by the insurance Third Party Liability /included in the price/ up to the amount of its coverage, unless there is violation of the provisions of art. 3.1-3.4 and 7.2-7.4 of this agreement or the driver is responsible under the Penal Code.

4.4 If the matriculation documents, number plates or the keys of the vehicle are lost, the Renter owes penalty from 200 Euro to 500 Euro /net of VAT/.

4.5 Despite of the purchased CDW the Renter shall pay the full value of lost, stolen or damaged tires, wheels, signs, grids, wind screen wipers, antennas or other stolen element.

5.PRICES AND MODES OF PAYMENT.

5.1 The rates are based on one rental day or other period and these are published in the company's Tariff. The rental amount includes also every amount due for additional services or equipment.

5.2 Before pickup the car amount of the rent is due.

5.3 Upon signing the contract the Renter shall submit a deposit Alter the expiration of the agreement, the deposit amount shall be refunded, if there are no damages and shortages. Refueling charge shall also be deducted from the deposit amount if the fuel tank is not filled.

6.LESSOR'S LIABILITY

6.1 Any liability of the Lessor shall be limited to intent and gross negligence.

6.2 If the rented vehicle has defect and cannot be used, the Lessor shall delivery of the vehicle for the period of the same agreement, except in case of flat tire, discharged battery, discharged battery, of the remote control of the central lock, shortage of liquids or lubricants. In these Cases the Renter shall solve the problem on his account and shall present а document to the Lessor for refunding. The amount of the expense shall not be refunded if the problem is result of driver's negligence or fault. Any repair on the vehicle shall be made with prior consent of the Lessor.

6.3 Every repair has to take place only in first class service stations.

7.RIGHTS AND OBLIGATIONS OFTHE RENTER

7.1 Where the vehicle is rented by several Renters, they shall be jointly liable.

7.2 For the rental period the Renter is obliged to take good care of the vehicle and to prevent any violations or damages on it. To shock the level of liquids aid lubricants in the vehicle.

7.3 In case of accident the Renter is obliged to wait for the Traffic Police officer's arrival and to obtain a formal Protocol for the event from the latter.

7.4 In case of accident the Renter shall immediately inform die Lessor.

7.5 The Renter shall keep the matriculation documents , keys and the panel of CD of the vehicle apart of it when parked.

7.6 The Renter agrees that in case it is required by the Civil or Penal legislation his personal data shall be submitted to the authorities.

8.OTHER TERMS

8.1 Every amendment or addition to this contract shall be made in writing and signed by both parties.

8.2 All disputes regarding the interpretation of this contract parties shall solve amicably; if they fail to reach an agreement the decision of the Sofia Court shall be final and binding.

8.3 Any case, not mentioned in this contract Bulgarian substantive law shall govern exclusively.

This AGREEMENT is concluded in two equal copies, one for each party. Integral part of it 1 area Tariff and Bilateral Protocol of acceptance.

By signing this AGREEMENT the Renter declares he is aware of the current Bulgarian Traffic LAW.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE RENTAL TERMS AND CONDITIONS!